Veilig en vertrouwd ooglaseren

trustpilot_strs 4.7 uit 5

0800 777 8 777 |

Privacy reglement Vision Ooglaseren

Dit document behoort toe aan;

Vision Oogzorg B.V., handelend onder de naam Vision Ooglaseren
Ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 57138028

Hierna ook te noemen: Vision

Verantwoordelijke

Binnen Vision worden uw (medische) persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in uw (elektronische) (medische) dossier. Dit is noodzakelijk om onze zorg- en/of hulpverlening aan u mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In dit statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Vision is zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Vision beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Persoonsgegevens

Voor het leveren van goede zorg- en/of hulpverlening is het noodzakelijk dat Vision uw persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Medische hulpverleners zijn verplicht een medisch dossier in te richten. In dit dossier worden alleen gegevens over uw gezondheid en de behandeling opgenomen die voor een goede zorg- en hulpverlening noodzakelijk zijn.
Binnen Vision worden persoonsgegevens verwerkt om de juiste zorg, behandeling en nazorg te kunnen bieden. Daarnaast verwerkt Vision persoonsgegevens voor bijvoorbeeld:

  • kwaliteitsbewaking en verbetering van de zorg;
  • om klachten en incidenten te onderzoeken;
  • de financiële afhandeling van de zorg- en hulpverlening en onze administratie op orde te hebben;
  • aan te tonen bij andere (overheids-)instanties dat Vision zicht houdt aan gemaakte afspraken en geldende wet- en regelgeving. Denk aan accountants en inspectiediensten van de overheid;
  • Uitbesteding van communicatieve activiteiten aan Nextmark.

Wanneer Vision uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Als u persoonlijke gegevens invult op onze website(s) om informatie op te vragen, zullen wij deze informatie uitsluitend gebruiken voor het afhandelen van uw aanvraag. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden nooit aan derden buiten Vision Ooglaseren B.V. verstrekt.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Om bovengenoemde doelen te realiseren verzamelt Vision persoonsgegevens. Vision gebruikt uw: naam, adres, contactgegevens, geslacht, geboortedatum, BSN-nummer, medische gegevens omtrent uw ogen en zicht, medicatieoverzicht en overige gegevens die nodig zijn in het kader van de behandeling.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de patiënt zelf, maar afkomstig zijn van derden/instanties zullen wij de bron nader omschrijven.

Grondslag verwerking

Bij Vision willen wij dat u goede zorg- en behandeling ontvangt. Om deze zorg te kunnen leveren verzamelen wij persoonsgegevens. Daarom heeft Vision een overeenkomst gesloten met u. Daarnaast moet de organisatie zich houden aan wettelijke verplichtingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ook als u toestemming hebt gegeven mogen wij uw gegevens verwerken. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór intrekking van de toestemming.

Vision mag uw persoonsgegevens alleen verwerken indien:
a. u voor de verwerking uw toestemming heeft verleend;
b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
c. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Vision onderworpen is;
d. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van u of een ander natuurlijk persoon;
f. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die Vision van u heeft verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.
Vision zal uw verzoeken zo snel mogelijk inwilligen. U wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van uw verzoek.

U kunt uw schriftelijke verzoek zenden aan Vision waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.

Vision Ooglaseren
0800-777 8 777

Adresgegevens Amsterdam:
Assumburg 150
1081 GC Amsterdam

Adresgegevens Eindhoven:
Vestdijk 56
5611 CE Eindhoven

Bewaartermijn

Vision bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt. In het kader van de WGBO geldt in beginsel een bewaarplicht van vijftien jaar.

(Medische) informatie delen met derden

Zorgverleners mogen medische informatie delen met andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling. Dit mag alleen als die informatie noodzakelijk is voor hun werk. U hoeft daarvoor geen toestemming te geven. U kunt er wel bezwaar tegen maken. Dan mag uw zorgverlener geen informatie meer doorgeven aan andere zorgverleners.

Daarnaast kan het soms nodig zijn dat persoonsgegevens gedeeld worden met andere organisaties of hulpverleners die met Vision samenwerken. In dergelijke situaties worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk is en maken wij duidelijke afspraken.

De communicatieve activiteiten van Vision zijn uitbesteed aan Nextmark, beide organisaties behoren tot hetzelfde concern. De communicatie activiteiten bestaan onder andere uit de exploitatie en beheer van de website van Vision en het doorzetten van ingevulde contactformulieren. Nextmark ontvangt in dit kader persoonsgegevens deze worden in concern verband ter beschikking gesteld aan Vision.

Uw gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim: de zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Andere hulpverleners en medewerkers hebben getekend voor geheimhouding.

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

Vision heeft gekozen om gebruik te maken van een externe FG. De FG functie wordt vervuld door: Vos Advies. Vos Advies wordt door Vision bij privacy aangelegenheden betrokken.

Beveiliging persoonsgegevens

Vision heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen

Indien u vragen heeft over de privacy, dan kunt u deze altijd stellen. Dit kan telefonisch 0800- 777 8 777, schriftelijk via de mail dan wel door een brief te zenden naar bovengenoemde adreslocaties of op één van onze locaties (Amsterdam en Eindhoven). Vision zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Klachten

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u een klacht indienen bij

1. Vision Ooglaseren, t.a.v. klachtenfunctionaris.
Locatie Amsterdam:
Assumburg 150
1081 GC Amsterdam

Locatie Eindhoven:
Vestdijk 56
5611 CE Eindhoven

2. de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van Privacy Statement

Vision behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.